1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről A törvény lényege: Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. A jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági ill. munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősít. Ezeket a tevékenységeket a munkáltató csak munkavédelmi ill. munkaegészségügyi szakképesítéssel rendelkező (foglalkozás- egészségügyi, üzemorvosi) személlyel végeztetheti. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése a munkáltató feladata, ehelyett pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalóknak nem adhat. A törvény kimondja, hogy a munkáltató köteles minőségileg, szükség esetén mennyiségileg is értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, tehát el kell készíteni a kockázatértékelést. A fentiek hatósági felügyeleti rendszerét az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség végzi. A törvény megteremti a jogszabályi lehetőségét a munkavédelmi bírságok adatvédelmi szabályoknak megfelelő nyilvánosságra hozatalának is. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A rendelet meghatározza: - annak vizsgálati rendjét, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni, - a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat rendjét, - annak megállapítási rendjét, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, - az alkalmasság elbírálásában közreműködő egészségügyi szervek, a munkáltató és a dolgozó feladatait. 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról A rendelet lényege: Meghatározza a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által maximálisan ellátható dolgozói létszámot, és a tevékenységek foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolásának szabályait. A munkáltató a működése megkezdését követő két hónapon belül köteles az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) bejelenteni a) székhelyének és telephelyeinek címét, b) tevékenységeit, c) a számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét, d) a foglalkoztatott, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és foglalkozás- egészségügyi osztályba sorolását. e) A fenti adatokban bekövetkezett változást éves rendszerességgel, minden év február 15. napjáig köteles bejelenteni a munkavédelmi felügyelőséghez.